Algemene voorwaarden

 

Van Jewel Concepts, gevestigd te Bergen op Zoom. Onder “de consument” en “u” wordt verstaan: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en met wie een overeenkomst is gesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Jewel Concepts als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden van de consument uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover door partijen schriftelijk overeengekomen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. De niet werkzame bepaling dient te worden omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking. Als u bij Jewel Concepts artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

1) Algemeen
1.1) Alle prijzen zijn in euro's.
1.2) De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
1.3) Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Jewel Concepts deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.

2) Bestelling
2.1) Na een bestelling ontvangt u uiterlijk binnen vijf werkdagen een bevestiging met het besteloverzicht en de totale kosten.
2.2) Jewel Concepts doet zijn best om de website zo up-to-date mogelijk te houden; het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Jewel Concepts zo spoedig mogelijk contact met u op.
2.3) De op de website getoonde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.
2.4) Jewel Concepts behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren

3) Betaling
3.1) Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voorafgaand aan de levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling per internetbetaling (iDEAL) of per vooruitbetaling op factuur.
3.2) Zodra het verschuldigde orderbedrag door Jewel Concepts is ontvangen, zal uw bestelling vervaardigd worden en gereedgemaakt worden voor verzending.
3.3) Tot het moment van ontvangst van uw betaling, kan de order kosteloos worden geannuleerd; na dit tijdstip bent u bij annulering betalingsplichtig.
3.4) Bij geschillen hieromtrent geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Jewel Concepts.
3.5) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Jewel Concepts te melden.
3.6) In geval van wanbetaling van de consument heeft Jewel Concepts behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
3.7) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Jewel Concepts en de verplichtingen van de consument jegens Jewel Concepts onmiddellijk opeisbaar.

4) Verzending
4.1) In principe worden bestellingen na ontvangst van betaling binnen 4 a 5 weken verzonden.
4.2) Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
4.3) Jewel Concepts zal nooit zendingen onder rembours in ontvangst nemen.
4.4) Zodra de bestelling verzonden is, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

5) Garantie en reclamaties
5.1) Jewel Concepts doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, neem dan binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact met Jewel Concepts op via info@jewel-concepts.nl. Jewel Concepts zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Jewel Concepts de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.2) Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt is, óf u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, óf blijkt dat het artikel en/of de verpakking is beschadigd, waarbij de oorzaak van de beschadiging niet te wijten valt aan onzorgvuldig handelen door Jewel Concepts.

6) Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

7) Sluiting i.v.m. vakantie
Jewel Concepts behoudt zich het recht voor drie weken per jaar dicht te gaan i.v.m. vakantie. U wordt hierover van tevoren bericht via de site van Jewel Concepts.

8) Aansprakelijkheid
8.1) Jewel Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Jewel Concepts verkochte producten.
8.2) Jewel Concepts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
8.3) Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en Jewel Concepts, dan wel tussen Jewel Concepts en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen consument en Jewel Concepts, is Jewel Concepts niet aansprakelijk.

9) Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jewel Concepts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Jewel Concepts gehouden is tot enige schadevergoeding.

10) Intellectueel eigendom
10.1) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Jewel Concepts zich de rechten en bevoegdheden voor die Jewel Concepts toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2) Alle ontwerpen, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van Jewel Concepts
10.3) Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Jewel Concepts geleverde producten, worden door de consument volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
10.4) Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.5) De in het kader van de overeenkomst eventueel door Jewel Concepts tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Jewel Concepts, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.6) Alle door Jewel Concepts eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etcetera, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jewel Concepts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.7) Jewel Concepts behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11) Cadeaubonvoorwaarden
11.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jewel Concepts uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Jewel Concepts 
11.2) Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Jewel Concepts te worden verstrekt. Jewel Concepts behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Jewel Concepts of een door Jewel Concepts aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
11.3) Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u vervolgens de exacte code in. 
11.4) De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. 
11.5) Cadeaubonnen uitgegeven door Jewel Concepts en/of door Jewel Concepts aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.jewel-concepts.eu. 
11.6) Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
11.7) Cadeaubonnen kennen geen restwaarde en dienen compleet voor een bestelling te worden gebruikt. 
11.8) Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: factuur of iDEAL
11.9) Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
11.10) Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 
11.11) Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
11.12) Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 
11.13) Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen. 
11.14) Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via info@jewel-concepts.eu. Jewel Concepts zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

12) Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Jewel Concepts gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Jewel Concepts deze voorwaarden soepel toepast.

13) Eigendomsvoorbehoud
Jewel Concepts blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

14) Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze
Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.